Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup v internetovém obchodě, který provozuje:

Zdeněk Kolář Macháčkova 48 Plzeň 318 00  tel: 776079803

IČO : 49782665

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné smluvní podmínky, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím prostřednictvím serveru www.rybarskepotrebykolar.cz a kupujícím

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.rybarskepotrebykolar.cz ze strany kupujícího a potvrzením o obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odeslat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na www.rybarskepotrebykolar.cz, včetně nákladů na dopravu.

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, nebo dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím osobním převzetím.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží , vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Kupující je okamžikem odeslání objednávky, těmito podmínkami vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky.

Prodávající se po doručení objednávky zavazuje obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží . Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je možné uskutečnit nejdéle 2 hod. po obdržení elektronického potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

Zrušením objednávky kupní smlouva zaniká.

Pokud prodávající neobstará zboží a nedodá je kupujícímu do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy, má kupující právo od objednávky odstoupit.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je zasíláno Českou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, popřípadě je možný po předchozí dohodě osobní převzetí. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

V případě, že kupující zboží odmítne převzít, povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Zboží které je skladem a je odesíláno na dobírku, je u objednávky doručené do 16 hod. v pracovní den , odesláno kupujícímu následující pracovní den, při platbě předem na účet je zboží odesláno ještě v den připsání platby na účet, nejpozději následující pracovní den. Zboží, které není skladem, je odesíláno ihned po dodání od dodavatele, zpravidla do šesti pracovních dnů. Jestli že by mělo dojít k prodloužení této doby, je tato situace s kupujícím konzultována.

Při platbě předem na účet, je kupujícímu v elektronickém potvrzení objednávky sděleno č. účtu a variabilní symbol na který provede platbu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, DOPRAVNÉ

Možné způsoby úhrady:

Dobírkou – při převzetí zboží, hotovostní platba - při osobním převzetí zboží po předchozí dohodě, platba převodním příkazem – před odesláním zboží.

Cena dopravného : Doprava je realizována Českou Poštou.
Balík na poštu do hmotnosti 450 g. – 55 Kč. Nad 450 g. - 110 Kč.
Balík do ruky do hmotnosti 450 g. - 70 Kč. Nad 450 g. – 132 Kč.
Platba za dobírku + 50 Kč.

( U balíku do ruky Česká Pošta uskuteční jeden pokus o doručení, poté zůstane balík uložen k vyzvednutí na poště )

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě v původním obalu na adresu prodávajícího. Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající toto zboží zkontroluje, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté ve lhůtě pěti pracovních dní vrátí kupujícímu odpovídající částku. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

REKLAMACE, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal na základě reklamy jimi prováděné. Na prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, na vady vzniklé prokazatelně vinnou výroby.Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, na vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a na vady vzniklé nesprávným skladováním.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu www.rybarskepotrebykolar.cz , prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě nebudou tyto údaje poskytovány třetí straně.

Pro realizaci obchodní transakce potřebuje provozovatel znát od kupujícího jméno, adresu, telefonní a emailový kontakt.

Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě pro potřeby prodávajícího, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru.